3D kunst

3D kunsti ainekava hõlmab tutvumist 3D-tehnoloogiaga, virtuaalkeskkondade, manipuleeritavate ja
prinditavate 3D-mudelitega. Õppeülesanded, vestlused, arutelud ja analüüs kujundavad arusaama

multimeedia olemusest, terminoloogiast ja tehnilistest pädevustest. Arendatakse tehnilisi pädevusi, vaatlus-
võrdlus- ja analüüsioskust ning leitakse loomingulisi lahendusi. Õppetöös ja õppesisu valikul peetakse silmas

iga õppuri individuaalset võimekust ja koostöövalmidust, õppemeetodid – nii praktilised harjutused kui
katsetööd ning kaasaegne ja moodne tehnoloogia (arvutid) arendavad ja kujundavad huvi antud valdkonna
vastu.

Ainekava täismahus

Edumus

Edumus School pakub Sulle uusi ja põnevaid valikainete kursuseid, mida õpetavad sellel alal tegutsevad professionaalid. Live-tunnid veebis, põnevad rühmatööd, sarnaste huvidega õpilased – meil saad õppida tulevikuks vajalikke teadmisi ja need oma koolis valikainetena arvestada!

school.edumus.ee

Hispaania keel

Kursus annab esmased teadmised hispaania keelest ja kultuurist. Kursuse baasil on võimalik edaspidi juba iseseisvalt keelt õppida. Õpilane saab selgeks häälduse ning peamised grammatikareeglid, mis loovad keele õppimiseks head eeldused.

Ainekava täismahus

Usundiõpetus

Usundiõpetus kuulub oma sisult ja eesmärkidelt sotsiaalainete valdkonda. Sarnaselt
valdkonna teiste ainetega (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, inimgeograafia) taotleb ka
usundiõpetus, et õpilane tunneb ja austab inimõigusi ja demokraatiat; tunneb ära ja väärtustab
kultuurilisi eripärasid; suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse;
huvitub oma rahva, kogukonna ja maailma arengust; kujundab oma arvamuse ning on aktiivne ja
vastutustundlik kodanik.

Ainekava täismahus

Inglise ärikeel

Kursus annab lähtealuse inglisekeelses äri-/majandusruumis orienteerumiseks. Omandatakse vastavad ingliskeelsed terminid ja väljendid ning ärikeele alused, et tulla toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.

Ainekava täismahus

Filosoofia jätkukursus

Iseseisva maailmakaemusliku mõttevõime arendamine, üksikute eluolukordade üldistamisoskus ja enese suhestamine ümbritsevaga, vastuste otsimine ja leidmine noore inimese eksistentsiaalsetele küsimustele, oskus seostada omavahel uuelt tasandilt seni õpitud ja õpitavad ained.

Ainekava täismahus

Riigikaitse

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

Ainekava täismahus

Joonestamine

Anda teadmised ja praktilised oskused jooniste vormistamiseks ja valmistamiseks, õpetada jooniste lugemise oskust, arendada ruumikujutlusvõimet, silmamõõtu ja loogilist mõtlemist.

Ainekava täismahus

Majandusõpetus

Omandada makromajanduslike mõistete (ja seoste) abil teadmisi makromajanduse toimimise üldistest seaduspärasustest ja mehhanismidest. Lisaks teadvustada mikro- ja makrotasandite omavahelist seotust. Toetada hoiakute väljakujunemist ning arendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. Õpetada loovat mõtlemist ning anda teadmisi ärivõimaluste äratundmise, äriideede arendamise, hindamise ning rakendamise kohta erinevates ettevõtluskeskkondades.

Ainekava täismahus

Arvuti veebiprogrammeerimine ja andmetöötlus

Saada ülevaade veebirakenduste loomisel kasutatavatest tehnilistest lahendustest.

Ainekava täismahus