Majandusõpetus

Omandada makromajanduslike mõistete (ja seoste) abil teadmisi makromajanduse toimimise üldistest seaduspärasustest ja mehhanismidest. Lisaks teadvustada mikro- ja makrotasandite omavahelist seotust. Toetada hoiakute väljakujunemist ning arendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. Õpetada loovat mõtlemist ning anda teadmisi ärivõimaluste äratundmise, äriideede arendamise, hindamise ning rakendamise kohta erinevates ettevõtluskeskkondades.

Ainekava täismahus