Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna Linnavolikogu 2.12.2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ alusel.

 

I peatükk Üldsätted

 

1. Üldised alused

 

1.1.Käesoleva dokumendiga kehtestatakse vastuvõtuavalduste esitamise, vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise tingimused ja kord (edaspidi kooli vastuvõtukord) Tallinna Nõmme Gümnaasiumis.

 

1.2.Kooli vastuvõtukord vaadatakse üle üks kord õppeaastas. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

 

1.3.Kooli vastuvõtukord avalikustatakse kooli veebilehel www.tng.ee.

 

II peatükk Vastuvõtt kümnendasse klassi

 

2. Üldised alused

 

2.1.Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme või õpib taotlemise hetkel 9. klassis.

 

2.2.Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused.

 

2.3.Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale, milleks on kas:

 

2.3.1. humanitaar-meediasuund;

 

2.3.2. reaalsuund või

 

2.3.3. loodussuund.

 

2.4. Vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõputunnistust ja hinnetelehte ning katsete ja vestluse tulemusi.

 

2.5.Erandolukorrast lähtudes, kui ei ole võimalik kirjalikke katseid läbi viia, arvestatakse vastuvõtmisel põhikooli lõputunnistust ning veebi vahendusel läbiviidud vestluse tulemusi.

 

3. Sisseastumiskatsed ja vestlus

 

3.1.Gümnaasiumisse kandideerimiseks registreerib õpilane end sisseastumine.ee keskkonnas (edaspidi sisseastumiskeskkond) sisseastumiskatsetele. Registreerimisel tuleb esitada väljavõte 9. klassi tunnistusest, kus on kahe esimese trimestri hinded.

 

3.2.Katsetele registreerimise aeg ja viis, samuti katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

 

3.3.Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

 

1) isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

 

2) taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

 

3) sinist või musta värvi pastapliiats;

 

4) harilik pliiats;

 

5) joonlaud.

 

3.4. Katsed toimuvad kirjalike testidena õppesuundade kaupa: humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Lisaks nimetatutele tuleb kõikidel suundadel sooritada eesti keele ja inglise keele test.

 

3.5. Vastuvõtukomisjon koostab nimekirja õpilastest, kes kutsutakse vestlusele, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

 

3.5.1. katsete eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 50, arvestusega, et kõikide ainete testid annavad 10 punkti, v.a reaalsuunas matemaatika, mis annab 20 punkti;

 

3.5.2. põhikooli tunnistuse eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 20, millisel juhul arvestatakse kahe trimestri kõikide hinnete ja lisaks suunapõhiste ainete trimestri hinnete aritmeetilist keskmist. Suunapõhised ained on humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Reaalsuunal on matemaatika hinde koefitsient 2;

 

3.5.3. korra punktis 2.5. nimetatud juhul lähtutakse vaid punktis 3.4.2. sätestatust.

 

3.6. Sisseastumistesti tulemused ja vestlusele kutsumise otsus saadetakse kandideerijale sisseastumiskeskkonna kaudu kahe nädala jooksul katsete toimumisest. Kutses vestlusele täpsustatakse vestluse toimumise aeg ja koht.

 

3.7. Vestlusel hinnatakse kandidaadi motiveeritust ja valmisolekut Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse valitud õppesuunale õppima asumiseks, mõtlemis- ja arutlemisoskust, ühiskondlikku aktiivsust ning seniseid ainealaseid saavutusi, samuti vestlemise korrektsust. Kõik osaoskused annavad 1 punkti ja seega on vestluse eest võimalik saada maksimaalselt 5 punkti.

 

3.8. Kui õpilane ei ilmu katsetele või vestlusele ega ole teavitanud vastuvõtukomisjoni e-kirja teel mitteilmumise põhjustest hiljemalt katsete või vestluse toimumise algusajaks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks ning sellest teavitatakse õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu.

 

3.9. Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita käesolevas korras kehtestatud vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks

 

4. Vastuvõtmine

 

4.1. Vestluse, katsete ning klassitunnistuse eest saadud punktide summeerimise alusel koostab vastuvõtukomisjon pingerea ja nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Korra punktis 2.5. nimetatud juhul on pingerea ja õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks klassitunnistuse ja vestluse eest saadud punktid.

 

4.2. Õpilaskandidaatideks ei arvata õpilasi, kelle klassitunnistusel on puudulik trimestri- või käitumishinne.

 

4.3. Otsuse õpilaskandidaadiks saamise või mitte saamise kohta edastab kool sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 10. juuniks.

 

4.4. Õpilaskandidaat, kes on saanud kooli vastuvõtu kutse, kinnitab selle kutses märgitud tähtajaks. Kui kandidaat jätab kutse tähtajaks kinnitamata, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

 

4.5. Vastuvõtukutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilaskandidaat esitab koolile ajavahemikul 15. juuni kuni 03. juuli sisseastumiskeskkonna kaudu sisseastumisdokumendid. Täpse info vajalike dokumentide kohta saavad õpilaskandidaadid sisseastumiskeskkonna kaudu. Lisaks dokumentidele tuleb esitada sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

 

4.6. Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus.

 

4.7. Antud tähtajaks dokumentide mitte esitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

 

4.8. Kandideerijad, kellele vastuvõtukutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja. Kutse kooli õppima asuda saadetakse ootenimekirjas olevale kandideerijale, kui vastuvõtukutse saanute hulgas on loobujaid.

 

4.9. Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt augusti teises pooles käesolevas korras sätestatud tingimustel.

 

4.10. Otsuse õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

 

5. Erisused olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele

 

5.1. Kui õpilane on osalenud üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on ta 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, on tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.

 

5.2. Testidest vabastuse taotlemiseks tuleb kandideerijal end registreerida sisseastumiskeskkonna kaudu üldistel alustel.

 

5.3. Otsus testidest vabastamise kohta edastatakse sisseastumiskeskkonnas hiljemalt üks tööpäev enne sisseastumiskatsete toimumist. Testidest vabastatud õpilaste testid hinnatakse maksimumpunktidega. Kui kandideerija, kes on saanud testist vabastuse, otsustab teha testid, siis kehtib reaalselt sooritatud testi tulemus.

 

5.4. Vestlused testidest vabastatud õpilastega toimuvad üldistel alustel teste sooritanud vestlusele kutsututega.

 

III peatükk Vastuvõtt üleminekuklassidesse

 

6. Kandideerimine

 

6.1. 11.–12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul üldjuhul õppeaasta alguses.

 

6.2. Vabale kohale kandideerimiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase puhul tema vanem või eestkostja avalduse (lisa 1) ning koopia õpilase klassitunnistusest või õpinguraamatust. Avalduse blankett on kättesaadav kooli veebilehel.

 

6.3. Kool viib kandideerijatega läbi vestlused ja korraldab valitud õppesuunale vastavad testid, mille aluseks on põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava.

 

6.4. Testide tegemise eelduseks on läbitud vestlus ja klassitunnistuse või õpinguraamatu tulemused.

 

6.5. Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu vestluse, tunnistuse või õpinguraamatu ning testide tulemuste põhjal moodustuva pingerea järgi.

 

7. Vastuvõtt

 

7.1. Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 

1) ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja õpilasraamatust või kui sisseastuja on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava

dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;

 

2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud jooksva õppeaasta klassitunnistus/ õpinguraamat, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;

 

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus/õpinguraamat ja hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi keskel;

 

4) sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

 

5) kui taotluse esitab vanem või eestkostja, siis vanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud

digitaalallkirjaga kinnitatult;

 

6) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;

 

7) sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

 

7.2. Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis või e-kirjana kooli üldaadressil

 

7.3. Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.

 

IV peatükk Rakendussätted

 

8. Kooli vastuvõtukorras reguleerimata küsimustes kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 sätestatut.