Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise kord

1.Üldsätted

1.1. Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise
üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ (vastu võetud 19.08.2010 nr 43).
1.2. Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks, vastuvõtu
korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra.

2. Vastuvõtt kümnendasse klassi

2.1. Üldised alused
2.1.1. Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või
sellele vastava välisriigi haridustaseme või õpib taotlemise hetkel 9. klassis.
2.1.2. Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni,
millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks
õppealajuhataja.
2.1.3. Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale, milleks on kas:
1.3.1 humanitaar-meediasuund;
1.3.2 reaalsuund;
1.3.3 loodussuund, s.h korvpalliharu.
2.1.4. Vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõputunnistust, hinnetelehte, vestluse ja
loodussuuna korvpalliharul ka kehaliste katsete tulemusi.
2.1.5. Erandolukorrast lähtudes, kui ei ole võimalik katseid läbi viia, arvestatakse
vastuvõtmisel põhikooli lõputunnistust, hinnetelehte ning veebi vahendusel läbiviidud vestluse
tulemusi.
2.2. Katsed ja vestlus
2.2.1. Gümnaasiumisse kandideerimiseks registreerib õpilane end sisseastumine.ee
keskkonnas (edaspidi sisseastumiskeskkond) ning loodussuuna korvpalliharusse kandideerides ka
kehalistele katsetele. Registreerimisel tuleb esitada väljavõte 9. klassi tunnistusest, kus on
kahe esimese trimestri hinded ning viimase perioodi hinneteleht.
2.2.2. Kehalistele katsetele registreerimise aeg ja viis, samuti katsete toimumise aeg ja
harjutamiseks soovitatavad ülesanded avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt antud
aasta 1. märtsiks.
2.2.3. Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:
1) isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);
2) sportlikud riided;
3) sisejalatsid.
2.2.4. Vastuvõtukomisjon koostab nimekirja õpilastest, kes kutsutakse vestlusele, lähtudes
järgmistest põhimõtetest:
2.2.4.1. põhikooli tunnistuse eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 20
(loodussuuna korvpalliharul 15), millisel juhul arvestatakse kahe trimestri kõikide hinnete ja lisaks
suunapõhiste ainete trimestri hinnete aritmeetilist keskmist. Suunapõhised ained on
humanitaar-meediasuunal ajalugu, eesti keel, inglise keel; reaalsuunal
matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia; loodussuuna korvpalliharul
bioloogia, inglise keel. Reaalsuunal on matemaatika hinde koefitsient 2;
2.2.4.2. korra punktis 2.1.5. nimetatud juhul lähtutakse vaid punktis 2.2.4.1.
sätestatust.
2.2.5. Vestlusele kutsumise otsus ja korvpalliharul ka kehaliste katsete tulemused
saadetakse kandideerijale sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 15. aprilliks. Kutses
vestlusele täpsustatakse vestluse toimumise aeg ja koht.
2.2.6. Vestlusel hinnatakse kandidaadi motiveeritust ja valmisolekut Tallinna Nõmme
Gümnaasiumisse valitud õppesuunale õppima asumiseks, mõtlemis- ja arutlemisoskust,
ühiskondlikku aktiivsust ning seniseid ainealaseid saavutusi, samuti vestlemise
korrektsust. Kõik osaoskused annavad 1 punkti ja seega on vestluse eest võimalik saada
maksimaalselt 5 punkti.
2.2.7. Kui õpilane ei ilmu katsetele või vestlusele ega ole teavitanud
vastuvõtukomisjoni e-kirja teel mitteilmumise põhjustest hiljemalt katsete või vestluse
toimumise algusajaks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks ning sellest
teavitatakse õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu.
2.2.8. Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas
viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita käesolevas korras
kehtestatud vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita
vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja
viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks
2.3. Vastuvõtmine
2.3.1. Vestluse, katsete ning klassitunnistuse eest saadud punktide summeerimise alusel
koostab vastuvõtukomisjon pingerea ja nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse
kooli õpilaskandidaatidena. Korra punktis 2.1.5. nimetatud juhul on pingerea ja
õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks klassitunnistuse ja vestluse eest saadud
punktid.
2.3.2. Õpilaskandidaatideks ei arvata õpilasi, kelle klassitunnistusel on puudulik trimestri- või käitumishinne.
2.3.3. Otsuse õpilaskandidaadiks saamise või mitte saamise kohta edastab kool
sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 10. juuniks.
2.3.4. Õpilaskandidaat, kes on saanud kooli vastuvõtu kutse, kinnitab selle kutses märgitud
tähtajaks. Kui kandidaat jätab kutse tähtajaks kinnitamata, loetakse seda
kandideerimisest loobumiseks.
2.3.5. Vastuvõtukutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilaskandidaat esitab koolile
ajavahemikul 15. juuni kuni 03. juuli sisseastumiskeskkonna kaudu
sisseastumisdokumendid. Täpse info vajalike dokumentide kohta saavad
õpilaskandidaadid sisseastumiskeskkonna kaudu. Lisaks dokumentidele tuleb esitada
sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli
veebilehel.
2.3.6. Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise eelduseks on ainult positiivsete
hinnetega põhikooli lõputunnistus.
2.3.7. Antud tähtajaks dokumentide mitte esitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.
2.3.8. Kandideerijad, kellele vastuvõtukutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja. Kutse kooli
õppima asuda saadetakse ootenimekirjas olevale kandideerijale, kui vastuvõtukutse
saanute hulgas on loobujaid.
2.3.9. Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt augusti teises pooles
käesolevas korras sätestatud tingimustel.
2.3.10. Otsuse õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor
vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

3. Vastuvõtt üleminekuklassidesse

3.1. 11.–12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul üldjuhul õppeaasta alguses.
3.1.1. Vabale kohale kandideerimiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase puhul
tema vanem või eestkostja avalduse (Lisa 1) ning koopia õpilase klassitunnistusest või
õpinguraamatust. Avalduse blankett on kättesaadav kooli veebilehel.
3.1.2. Kool viib kandideerijatega läbi vestlused ja korraldab valitud õppesuunale vastavad
testid, mille aluseks on põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava.
3.1.3. Testide tegemise eelduseks on läbitud vestlus ja klassitunnistuse või õpinguraamatu
tulemused.
3.1.4. Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu vestluse,
tunnistuse või õpinguraamatu ning testide tulemuste põhjal moodustuva pingerea järgi.
3.2. Vastuvõtt
3.2.1. Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja õpilasraamatust või kui sisseastuja on
eelnevad õpingud läbinud välisriigis, välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või
läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;
2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud jooksva õppeaasta klassitunnistus/
õpinguraamat, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;
3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus/õpinguraamat ja hinneteleht
jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi keskel;
4) sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või
väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;
5) kui taotluse esitab vanem või eestkostja, siis vanema/eestkostja isikut tõendava
dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole
esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;
6) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;
7) sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli
veebilehel.
3.2.2. Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis või e-kirjana kooli üldaadressil

3.2.3. Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.

4. Vastuvõtu korra muutmine

4.1. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.
4.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning seejärel
kinnitamiseks Tallinna Haridusametile