Väljavõte dokumendist “TNG õpilaste vastuvõtu kord”

………

3. Vastuvõtt üleminekuklassidesse

 

3.1. 11.–12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul üldjuhul õppeaasta alguses.

 

3.1.1. Vabale kohale kandideerimiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase puhul tema vanem või eestkostja avalduse (lisa 1) ning koopia õpilase klassitunnistusest või õpinguraamatust. Avalduse blankett on kättesaadav kooli veebilehel.

 

3.1.2. Kool viib kandideerijatega läbi vestlused ja korraldab valitud õppesuunale vastavad testid, mille aluseks on põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava.

 

3.1.3.Testide tegemise eelduseks on läbitud vestlus ja klassitunnistuse või õpinguraamatu tulemused.

 

3.1.4. Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu vestluse, tunnistuse või õpinguraamatu ning testide tulemuste põhjal moodustuva pingerea järgi.

 

3.2. Vastuvõtt

 

3.2.1. Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 

1) ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja õpilasraamatust või kui sisseastuja on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava

 dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;

 

2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud jooksva õppeaasta klassitunnistus/ õpinguraamat, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;

 

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus/õpinguraamat ja hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi keskel;

 

4) sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

 

5) kui taotluse esitab vanem või eestkostja, siis vanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud

digitaalallkirjaga kinnitatult;

 

6) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;

 

7) sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

 

3.2.2. Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis või e-kirjana kooli üldaadressil .

 

3.2.3. Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.