Õppekeskkond ja -materjalid

 • Igale õpilasele on kooli poolt loodud isiklik eKooli konto ja kooli meiliaadressiga Google’i konto.
 • Distantsõppel kasutatakse omavaheliseks suhtlemiseks, veebitundideks ja õpilaste toetamiseks eelistatult keskkondasid eKool, Opiq ja kontosid Google Workspace for Education keskkonnas (Google Classroom, Google Meet, Gmail, Calendar, Jamboard jm).
 • Distantsõppe ja muude kontaktõppest erinevate õppevormide ajal lisab aineõpetaja eKooli õppematerjali, kodutööd ja ülesanded, st selged juhised, kust, mida ja kuidas õppida. Samuti antakse vajadusel lisaselgitused, viited ja lisafailid ning info selle kohta, kuidas ja kust saab õppimisel tuge.
 • Digitaalsed õppematerjalid on mõeldud kasutamiseks vaid määratud õpilastele ning neile, kes õpilaste õppimist toetavad (nt lapsevanemad, abiõpetajad). Õppematerjalide levitamine on lubatud vaid materjali autori nõusolekul.
 • Õpilaste esitatud tööd on nähtavad vaid aineõpetajale, välja arvatud juhul, kui tööde eksponeerimine täidab õppekavas seatud eesmärke ning tööde avalikustamisest on eelnevalt õpilasi teavitatud.
 • Infovahetus distantsõppe ajal toimub üldjuhul läbi kooli ametlike kanalite (eKool, e-kiri).

Osalemine ja tagasiside

 • Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane kas laua-, süle või tahvelarvutit või nutitelefoni ning internetiühendust. Videotunnis osalemiseks on vajalik kaamera ja mikrofon.
 • Distantsõppel toimub õppetöö kehtiva tunniplaani alusel ja tundidest osavõtt on kohustuslik.
 • Tunniplaanijärgsed tööd ja tegemised on eKooli sisestatud kodutööna hiljemalt sama päeva hommikul kell 8.00. Kui ülesandele on lisatud kellaajaline tähtaeg, mis on varem kui 12.00, teavitatakse sellest hiljemalt eelmisel päeval kell 16.00.
 • Individuaalsed konsultatsioonid on eKoolis individuaalse kodutööna, mille juurde on lisatud alguse kellaaeg ja link.
 • Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust aru saamisel vms, pöördub ta eKooli sõnumite või meili kaudu õpetaja poole, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele oma tööajal (8.00–16.00) esimesel võimalusel.
 • Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem/õpilane sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul kell 10.00. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke „H”. Enne iseseisva töö hindamist kontrollib aineõpetaja eKoolist puudumiste selgitusi, mille alusel põhjusega puudujatele märgib esitamata töö „J” ja põhjuseta puudujatele esitamata töö hindeks „1”.
 • Kui õpilane mõjuva põhjuseta distantsõppes ei osale, võtab klassijuhataja või kooli sotsiaalpedagoog ühendust õpilase vanemaga.
 • Aineõpetaja annab õpilasele distantsõppe kohta tagasisidet kas kujundava, numbrilise ja/või mitteeristava (A/MA) hindamise vormis. Mitteeristava hindamise puhul tuleb lisada sooritusprotsent, sõnaline hinnang, põhjendus vms. Esimese klassi õpilaste hindamisel kasutatakse ainult kujundavat hindamist.

 Veebitunnid

 • Veebitund peetakse üldjuhul Google Meet keskkonnas.
 • Iga õppeaine veebitund toimub tunniplaani alusel põhikoolis vajaduse põhiselt vähemalt kord nädalas (v.a ühe nädalatunniga ), gümnaasiumis vajaduse põhiselt.
 • Veebitunni toimumisest teavitab õpetaja hiljemalt eelmisel koolipäeval hiljemalt kell 16.00.
 • Veebitundide lingid koos tunni alguse kellaajaga  edastatakse eKoolis koduste ülesannete all.
 • Veebitunnis tuleb tagada, et ligipääs on vaid asjaomastel isikutel. Kindlasti ei tohi teha tunni viiteid avalikult kättesaadavaks.
 • Kõrvaline isik võib veebitundi jälgida üksnes juhul, kui õpetaja on andnud selleks eelneva nõusoleku.
 • Õpetajal on õigus nõuda, et õpilane osaleks veebitunnis enda videopildi ja häälega.

Veebitunni salvestamine

 • Aineõpetaja võib õppetöö tõhusama korraldamise eesmärgil tundi salvestada ja ajutist järelvaatamist võimaldada. Tunni salvestamisest teavitatakse kõiki osalejaid enne tunni alustamist. Salvestise linki tohib jagada ainult antud tunnis osalevate õpilastega ja salvestis on järelvaadatav õppeaasta lõpuni. Peale tähtaja saabumist salvestis kustutatakse. Lingi jagamine kõrvaliste isikutega on keelatud, reegli rikkumise eest vastutab selle rikkuja (alaealise puhul vanem).
 • Õpilane võib veebitundi salvestada üksnes juhul, kui see on õpetajaga eelnevalt kokku lepitud. Salvestist tohib kasutada ainult õppimise eesmärgil ja selle levitamine sotsiaalmeedias vm avalikes keskkondades on keelatud ning selle eest vastutab õpilane (alaealise puhul vanem).