Usundiõpetus

Usundiõpetus kuulub oma sisult ja eesmärkidelt sotsiaalainete valdkonda. Sarnaselt
valdkonna teiste ainetega (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, inimgeograafia) taotleb ka
usundiõpetus, et õpilane tunneb ja austab inimõigusi ja demokraatiat; tunneb ära ja väärtustab
kultuurilisi eripärasid; suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse;
huvitub oma rahva, kogukonna ja maailma arengust; kujundab oma arvamuse ning on aktiivne ja
vastutustundlik kodanik.

Ainekava täismahus