NG on kogukonnakool traditsioonilist gümnaasiumiharidust hindavale noorele, kus väärtustatakse vaimsust ja kultuurilisust.

NG-s lähtutakse õpilaste isikupärast, võimetest ja huvidest ning diferentseeritakse ja individualiseeritakse õppetööd nendest lähtuvalt. Õpilaste individuaalsuse arvestamise ja arendamise kõrval kujundatakse koolikollektiivi sidusust, eriti aga oskust arvestada kaaslastega ja teisi ühiskonnale vajalikke kollektiivseid identiteete, mis loovad eelduse koostööks ja kooseksisteerimiseks erinevatel sotsiaalsetel tasanditel.

Toetavateks mõjuriteks on :

  • kooli kauaaegne hea maine;
  • kooli asukoht looduskaunis ja vaikses keskkonnas;
  • kooli pikaajalised traditsioonid;
  • aktiivne ja tegus vilistlaskond.