Kõne ja väitlus

Gümnaasiumi kõne- ja väitluskursusega taotletakse, et õpilane väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt, argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti, rakendab kriitilist mõtlemist.

Ainekava täismahus