Koorilaul

Valikaine õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab ja arendab süvendatult musitseerimise kaudu oma muusika-alaseid teadmisi, häälekasutus- ning esinemisoskust, väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana, mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduslikku tähendust, osaleb aktiivselt kooli muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks, kogeb muusikateose terviklikku õppimisprotsessi noodiõppest interpretatsiooni ja esituseni.

Ainekava täismahus