Vastuvõtt 10. klassi

Vestluse, katsete tulemuste ning klassitunnistuse hinnete alusel koostas komisjon nimekirja neist õpilastest, kes registreeriti kooli õpilaskandidaatidena.

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskandidaatide ( kes on oma tuleku kinnitanud) dokumente võetakse vastu kooli kantseleis ajavahemikul 17.-30. juuni.

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

·       sisseastuja põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või põhikoolile vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokument;

·       sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;

·       sisseastuja tervisekaart;

·       sisseastuja pilt õpilaspileti jaoks.