Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtt üleminekuklassidesse

Väljavõte dokumendist "TNG õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord":

 Viimati uuendatud: 01.03.2023

 

1.Üldsätted 

1.1. Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ (vastu võetud 19.08.2010 nr 43) ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord".

1.2. Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks, vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra. 

 ......

4. Vastuvõtt üleminekuklassidesse 

 1. 4.1. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu 2.–9. klassi kogu õppeaasta vältel. 

  4.1.1. Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu tunnistuste põhjal koostatava pingerea järgi. 

  4.1.2. Vastuvõtu aluseks on lapsevanema või gümnaasiumiõpilase avaldus (Lisa 2). Avalduse  blankett asub kooli veebilehel. 

  4.2.   11.–12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul üldjuhul õppeaasta alguses.

  4.2.1.   Vabale kohale kandideerimiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase puhul tema vanem või eestkostja avalduse (Lisa 2) ning koopia õpilase klassitunnistusest või õpinguraamatust. Avalduse blankett on kättesaadav kooli veebilehel.

  4.2.2.   Kool viib kandideerijatega läbi vestlused ja korraldab valitud õppesuunale vastavad testid, mille aluseks on põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava.

  4.2.3.   Testide tegemise eelduseks on läbitud vestlus ja klassitunnistuse või õpinguraamatu tulemused. 

  4.2.4.   Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu vestluse, tunnistuse või õpinguraamatu ning testide tulemuste põhjal moodustuva pingerea järgi.

   

  4.3.       Vastuvõtt

  4.3.1.   Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1)         ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja õpilasraamatust või kui sisseastuja on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;

  2)         direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud jooksva õppeaasta klassitunnistus/ õpinguraamat, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;

  3)         direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus/õpinguraamat ja hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi keskel;

  4)         sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

  5)         kui taotluse esitab vanem või eestkostja, siis vanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

  6)         sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;

  7)         sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

  4.3.2.   Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis või e-kirjana kooli üldaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

  4.3.3.   Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.

 1. Vastuvõtu korra muutmine

5.1. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

5.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

 

 

 

 Lisa2

Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi

Kontaktandmed

 

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi direktorile                                      Avalduse esitamise kuupäev

 

AVALDUS

Mina, / minu laps, / minu eestkostetav, Sisseastuja ees- ja perekonnanimi ( isikukood ) soovin kandideerida Tallinna Nõmme Gümnaasiumi Palun vali klass Palun vali õppesuund vabale õppekohale.

 

I Andmed õpilase kohta

Õpib praegu Palun sisesta kooli nimi ja klass

Seni on õppinud A-võõrkeelena Palun nimeta A-võõrkeel ning B-võõrkeelena Palun nimeta B-võõrkeel.

Registrijärgse elukoha aadress: Palun sisesta täisaadress

Tegelik elukoha aadress: Palun sisesta täisaadress

 

II Andmed vanemate kohta (ei ole kohustust täita)

 1. Isa: Ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (telefon, e-post)
 2. Ema: Ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (telefon, e-post)

 

 

 

………………………………………
allkiri / allkirjastatud digitaalselt

 

 

 

 

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/  

edumus