Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtu kord 2023

                                                                                                                   

                                                                                                  viimati uuendatud 1.03.2023

Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise kord 

1.Üldsätted 

1.1. Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ (vastu võetud 19.08.2010 nr 43) ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord".

1.2. Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks, vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra. 

1.3. 10. klassi vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni,  millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused. 

 

 1. Vastuvõtt esimesse klassi 

2.1 Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas (eKool). 

 

2.2 Dokumentide vastuvõtt toimub alates 10. juunist kooli kantseleis või epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt e-kirjana kooli üldaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

2.3 Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste  alusel esitamise ajalises järjekorras. Avalduse (Lisa 1) blankett asub kooli veebilehel. Avaldusi võetakse vastu alates koolimääramise teatise saamisest. 

Esitada tuleb järgmised dokumendid: 

 1. avaldus (Lisa 1), blankett asub kooli veebilehel; 
 2. sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või  väljavõte
 3. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui  avaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult; 
 4. sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;
 5. sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli  veebilehe esilehel. 1. Vastuvõtt kümnendasse klassi 

3.1.       Üldised alused

3.1.1. Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme või õpib taotlemise hetkel 9. klassis.

3.1.2. Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused.

3.1.3. Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale, milleks on kas:

1.3.1.  humanitaar-meediasuund;

1.3.2.  reaalsuund või

1.3.3.  loodussuund

3.1.4.  Vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõputunnistust ja hinnetelehte ning katsete ja vestluse tulemusi.

3.1.5. Erandolukorrast lähtudes, kui ei ole võimalik kirjalikke katseid läbi viia, arvestatakse vastuvõtmisel põhikooli lõputunnistust ning veebi vahendusel läbiviidud vestluse tulemusi.

 

3.2.       Sisseastumiskatsed ja vestlus

3.2.1. Gümnaasiumisse kandideerimiseks registreerib õpilane end sisseastumine.ee keskkonnas (edaspidi sisseastumiskeskkond) sisseastumiskatsetele. Registreerimisel tuleb esitada väljavõte 9. klassi tunnistusest, kus on kahe esimese trimestri hinded.

3.2.2. Katsetele registreerimise aeg ja viis, samuti katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

3.2.3. Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

1)      isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

2)      taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

3)      sinist või musta värvi pastapliiats;

4)      harilik pliiats;

5)      joonlaud.    

3.2.4.   Katsed toimuvad kirjalike testidena õppesuundade kaupa: humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Lisaks nimetatutele tuleb kõikidel suundadel sooritada eesti keele ja inglise keele test.

3.2.5.   Vastuvõtukomisjon koostab nimekirja õpilastest, kes kutsutakse vestlusele, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

3.2.5.1.  katsete eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 50, arvestusega, et kõikide ainete testid annavad 10 punkti, v.a reaalsuunas matemaatika, mis annab 20 punkti;

3.2.5.2.  põhikooli tunnistuse eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 20, millisel juhul arvestatakse kahe trimestri kõikide hinnete ja lisaks suunapõhiste ainete trimestri hinnete aritmeetilist keskmist. Suunapõhised ained on humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Reaalsuunal on matemaatika hinde koefitsient 2;

3.2.5.3.  korra punktis 3.1.5. nimetatud juhul lähtutakse vaid punktis 3.2.5.2. sätestatust.

3.2.6.   Sisseastumistesti tulemused ja vestlusele kutsumise otsus saadetakse kandideerijale sisseastumiskeskkonna kaudu kahe nädala jooksul katsete toimumisest. Kutses vestlusele täpsustatakse vestluse toimumise aeg ja koht.

3.2.7.   Vestlusel hinnatakse kandidaadi motiveeritust ja valmisolekut Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse valitud õppesuunale õppima asumiseks, mõtlemis- ja arutlemisoskust, ühiskondlikku aktiivsust ning seniseid ainealaseid saavutusi, samuti vestlemise korrektsust. Kõik osaoskused annavad 1 punkti ja seega on vestluse eest võimalik saada maksimaalselt 5 punkti.

3.2.8.   Kui õpilane ei ilmu katsetele või vestlusele ega ole teavitanud vastuvõtukomisjoni e-kirja teel mitteilmumise põhjustest hiljemalt katsete või vestluse toimumise algusajaks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks ning sellest teavitatakse õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu.

3.2.9.   Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita käesolevas korras kehtestatud vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks

 

3.3.       Vastuvõtmine

3.3.1.   Vestluse, katsete ning klassitunnistuse eest saadud punktide summeerimise alusel koostab vastuvõtukomisjon pingerea ja nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Korra punktis 2.5. nimetatud juhul on pingerea ja õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks klassitunnistuse ja vestluse eest saadud punktid.

3.3.2.   Õpilaskandidaatideks ei arvata õpilasi, kelle klassitunnistusel on puudulik trimestri- või käitumishinne.

3.3.3.   Otsuse õpilaskandidaadiks saamise või mitte saamise kohta edastab kool sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 10. juuniks.

3.3.4.   Õpilaskandidaat, kes on saanud kooli vastuvõtu kutse, kinnitab selle kutses märgitud tähtajaks. Kui kandidaat jätab kutse tähtajaks kinnitamata, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

3.3.5.   Vastuvõtukutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilaskandidaat esitab koolile ajavahemikul 15. juuni kuni 03. juuli sisseastumiskeskkonna kaudu sisseastumisdokumendid. Täpse info vajalike dokumentide kohta saavad õpilaskandidaadid sisseastumiskeskkonna kaudu. Lisaks dokumentidele tuleb esitada sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

3.3.6.   Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus.

3.3.7.   Antud tähtajaks dokumentide mitte esitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

3.3.8.   Kandideerijad, kellele vastuvõtukutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja. Kutse kooli õppima asuda saadetakse ootenimekirjas olevale kandideerijale, kui vastuvõtukutse saanute hulgas on loobujaid.

3.3.9.   Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt augusti teises pooles käesolevas korras sätestatud tingimustel.

3.3.10.         Otsuse õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

 

3.4.       Erisused olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele

3.4.1.   Kui õpilane on osalenud üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on ta 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, on tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.

3.4.2.   Testidest vabastuse taotlemiseks tuleb kandideerijal end registreerida sisseastumiskeskkonna kaudu üldistel alustel.

3.4.3.   Otsus testidest vabastamise kohta edastatakse sisseastumiskeskkonnas hiljemalt üks tööpäev enne sisseastumiskatsete toimumist. Testidest vabastatud õpilaste testid hinnatakse maksimumpunktidega. Kui kandideerija, kes on saanud testist vabastuse, otsustab teha testid, siis kehtib reaalselt sooritatud testi tulemus.

3.4.4.   Vestlused testidest vabastatud õpilastega toimuvad üldistel alustel teste sooritanud vestlusele kutsututega.

 1. Vastuvõtt üleminekuklassidesse 

4.1. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu 2.–9. klassi kogu õppeaasta vältel. 

4.1.1. Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu tunnistuste põhjal koostatava pingerea järgi. 

4.1.2. Vastuvõtu aluseks on lapsevanema või gümnaasiumiõpilase avaldus (Lisa 2). Avalduse  blankett asub kooli veebilehel. 

4.2.   11.–12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul üldjuhul õppeaasta alguses.

4.2.1.   Vabale kohale kandideerimiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase puhul tema vanem või eestkostja avalduse (Lisa 2) ning koopia õpilase klassitunnistusest või õpinguraamatust. Avalduse blankett on kättesaadav kooli veebilehel.

4.2.2.   Kool viib kandideerijatega läbi vestlused ja korraldab valitud õppesuunale vastavad testid, mille aluseks on põhikooli või gümnaasiumi riiklik õppekava.

4.2.3.   Testide tegemise eelduseks on läbitud vestlus ja klassitunnistuse või õpinguraamatu tulemused. 

4.2.4.   Kui soovijaid on rohkem kui vabasid kohti, siis võetakse õpilasi vastu vestluse, tunnistuse või õpinguraamatu ning testide tulemuste põhjal moodustuva pingerea järgi.

 

4.3.       Vastuvõtt

4.3.1.   Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

1)         ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja õpilasraamatust või kui sisseastuja on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakiri;

2)         direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud jooksva õppeaasta klassitunnistus/ õpinguraamat, kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu;

3)         direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus/õpinguraamat ja hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi keskel;

4)         sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

5)         kui taotluse esitab vanem või eestkostja, siis vanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui kandideerimisavaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;

6)         sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;

7)         sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

4.3.2.   Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis või e-kirjana kooli üldaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

4.3.3.   Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.
 1. Vastuvõtu korra muutmine

5.1. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

5.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 18.01.22

 

LISA1

TALLINNA NÕMME GÜMNAASIUMI DIREKTORILE 

.…………………………………………………………….. 

(Lapsevanema ees- ja perekonnanimi) 

AVALDUS. 

Palun registreerida minu laps ................................................................................ (trükitähtedega) 

Teile alluva kooli 1. klassi. 

Tallinn 

“……”…………………. 202….a.

…………………..……….. 

(allkiri) 

I Andmed lapse kohta 

Sündinud ………………………………………………………………………. (kuupäev, kuu, aasta, sünnikoht) 

Isikukood ……………………………………………………………………….  Kas laps õpib lasteaias………….., eelklassis…….……., on kodune……….…. 

Registrijärgse elukoha aadress.............................................................................. Tegeliku elukoha aadress,telefon.......................................................................... 

................................................................................................................................

II Andmed vanemate kohta 

 1. Isa …………………………………………………………………………….. (ees- ja perekonnanimi, isikukood) 

……………………..……………………………………………………………. (telefoni number ja meiliaadress) 

 1. Ema …………………………………………………………………………… (ees- ja perekonnanimi, isikukood) 

………………………………………...…………………………………………. (telefoni number ja meiliaadress) 

Kooli vormimütsi saamiseks palun kirjutada mütsi nr (pea ümbermõõt)………..


LISA2

TALLINNA NÕMME GÜMNAASIUMI  DIREKTORILE 

.……………………………………………………………..  

(avaldaja ees- ja perekonnanimi) 

AVALDUS 

Palun registreerida ................................................................................................. (sisseastuja ees-ja perekonnanimi trükitähtedega) 

Teile alluva kooli ……….. klassi. 

Tallinn 

“……”…………………. 20…. a.

…………………..………… (allkiri) 

I Andmed lapse kohta 

Sündinud ………………………………………………………………………… (kuupäev, kuu, aasta, sünnikoht) 

Isikukood ………………………………………………………………………...  

Õpib praegu ……………………………………………………………………... (kooli nimi ja klass

Seni on õppinud A-võõrkeelena inglise keelt 

B-võõrkeelena ………………………. keelt 

Registrijärgse elukoha aadress..............................................................................

Tegeliku elukohaaadress………........................................................................... 

................................................................................................................................

II Andmed vanemate kohta (ei ole kohustatud täitma) 

 1. Isa …………………………………………………………………………….. (ees- ja perekonnanimi

……...…………………………………………………………………………….  (telefoni number ja meiliaadress

 1. Ema …………………………………………………………………………… (ees- ja perekonnanimi

…………………………………………………………………………………… (telefoni number ja meiliaadress)

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/  

edumus