Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtu kord 2023

 


Väljavõte dokumendist "TNG õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord":

 

  Viimati uuendatud: 01.03.2023  

                                       

1.Üldsätted 

1.1. Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ (vastu võetud 19.08.2010 nr 43) ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord".

1.2. Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks, vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra. 

1.3. 10. klassi vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni,  millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused. 

 

.......

3. Vastuvõtt kümnendasse klassi 

 1. 3.1.       Üldised alused

  3.1.1. Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme või õpib taotlemise hetkel 9. klassis.

  3.1.2. Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused.

  3.1.3. Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale, milleks on kas:

  1.3.1.  humanitaar-meediasuund;

  1.3.2.  reaalsuund või

  1.3.3.  loodussuund

  3.1.4.  Vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõputunnistust ja hinnetelehte ning katsete ja vestluse tulemusi.

  3.1.5. Erandolukorrast lähtudes, kui ei ole võimalik kirjalikke katseid läbi viia, arvestatakse vastuvõtmisel põhikooli lõputunnistust ning veebi vahendusel läbiviidud vestluse tulemusi.

   

  3.2.       Sisseastumiskatsed ja vestlus

  3.2.1. Gümnaasiumisse kandideerimiseks registreerib õpilane end sisseastumine.ee keskkonnas (edaspidi sisseastumiskeskkond) sisseastumiskatsetele. Registreerimisel tuleb esitada väljavõte 9. klassi tunnistusest, kus on kahe esimese trimestri hinded.

  3.2.2. Katsetele registreerimise aeg ja viis, samuti katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

  3.2.3. Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

  1)      isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

  2)      taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

  3)      sinist või musta värvi pastapliiats;

  4)      harilik pliiats;

  5)      joonlaud.    

  3.2.4.   Katsed toimuvad kirjalike testidena õppesuundade kaupa: humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Lisaks nimetatutele tuleb kõikidel suundadel sooritada eesti keele ja inglise keele test.

  3.2.5.   Vastuvõtukomisjon koostab nimekirja õpilastest, kes kutsutakse vestlusele, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

  3.2.5.1.  katsete eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 50, arvestusega, et kõikide ainete testid annavad 10 punkti, v.a reaalsuunas matemaatika, mis annab 20 punkti;

  3.2.5.2.  põhikooli tunnistuse eest saadav maksimaalne võimalik punktide arv on 20, millisel juhul arvestatakse kahe trimestri kõikide hinnete ja lisaks suunapõhiste ainete trimestri hinnete aritmeetilist keskmist. Suunapõhised ained on humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Reaalsuunal on matemaatika hinde koefitsient 2;

  3.2.5.3.  korra punktis 3.1.5. nimetatud juhul lähtutakse vaid punktis 3.2.5.2. sätestatust.

  3.2.6.   Sisseastumistesti tulemused ja vestlusele kutsumise otsus saadetakse kandideerijale sisseastumiskeskkonna kaudu kahe nädala jooksul katsete toimumisest. Kutses vestlusele täpsustatakse vestluse toimumise aeg ja koht.

  3.2.7.   Vestlusel hinnatakse kandidaadi motiveeritust ja valmisolekut Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse valitud õppesuunale õppima asumiseks, mõtlemis- ja arutlemisoskust, ühiskondlikku aktiivsust ning seniseid ainealaseid saavutusi, samuti vestlemise korrektsust. Kõik osaoskused annavad 1 punkti ja seega on vestluse eest võimalik saada maksimaalselt 5 punkti.

  3.2.8.   Kui õpilane ei ilmu katsetele või vestlusele ega ole teavitanud vastuvõtukomisjoni e-kirja teel mitteilmumise põhjustest hiljemalt katsete või vestluse toimumise algusajaks, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks ning sellest teavitatakse õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu.

  3.2.9.   Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita käesolevas korras kehtestatud vastuvõtu tingimusi ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks

   

  3.3.       Vastuvõtmine

  3.3.1.   Vestluse, katsete ning klassitunnistuse eest saadud punktide summeerimise alusel koostab vastuvõtukomisjon pingerea ja nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Korra punktis 2.5. nimetatud juhul on pingerea ja õpilaskandidaatide nimekirja koostamise aluseks klassitunnistuse ja vestluse eest saadud punktid.

  3.3.2.   Õpilaskandidaatideks ei arvata õpilasi, kelle klassitunnistusel on puudulik trimestri- või käitumishinne.

  3.3.3.   Otsuse õpilaskandidaadiks saamise või mitte saamise kohta edastab kool sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt 10. juuniks.

  3.3.4.   Õpilaskandidaat, kes on saanud kooli vastuvõtu kutse, kinnitab selle kutses märgitud tähtajaks. Kui kandidaat jätab kutse tähtajaks kinnitamata, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.

  3.3.5.   Vastuvõtukutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilaskandidaat esitab koolile ajavahemikul 15. juuni kuni 03. juuli sisseastumiskeskkonna kaudu sisseastumisdokumendid. Täpse info vajalike dokumentide kohta saavad õpilaskandidaadid sisseastumiskeskkonna kaudu. Lisaks dokumentidele tuleb esitada sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli veebilehel.

  3.3.6.   Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus.

  3.3.7.   Antud tähtajaks dokumentide mitte esitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

  3.3.8.   Kandideerijad, kellele vastuvõtukutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja. Kutse kooli õppima asuda saadetakse ootenimekirjas olevale kandideerijale, kui vastuvõtukutse saanute hulgas on loobujaid.

  3.3.9.   Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt augusti teises pooles käesolevas korras sätestatud tingimustel.

  3.3.10.         Otsuse õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

   

  3.4.       Erisused olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele

  3.4.1.   Kui õpilane on osalenud üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on ta 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, on tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.

  3.4.2.   Testidest vabastuse taotlemiseks tuleb kandideerijal end registreerida sisseastumiskeskkonna kaudu üldistel alustel.

  3.4.3.   Otsus testidest vabastamise kohta edastatakse sisseastumiskeskkonnas hiljemalt üks tööpäev enne sisseastumiskatsete toimumist. Testidest vabastatud õpilaste testid hinnatakse maksimumpunktidega. Kui kandideerija, kes on saanud testist vabastuse, otsustab teha testid, siis kehtib reaalselt sooritatud testi tulemus.

  3.4.4.   Vestlused testidest vabastatud õpilastega toimuvad üldistel alustel teste sooritanud vestlusele kutsututega.

...

 1. Vastuvõtu korra muutmine

5.1. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.

5.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning seejärel kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Viimati uuendatud: 18.01.22

 

 

 

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/  

edumus