Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtu kord 2022

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 10.01.2022 nr T-7-1/22/14 

LISA 7


Väljavõte dokumendist "TNG vastuvõtu kord":

1.Üldsätted

1.1 Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ vastu võetud 19.08.2010 nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"


1.2 Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks,  vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra.

1.3 Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused. 

......

3. Vastuvõtt kümnendasse klassi  

3.1 Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või  sellele vastava välisriigi haridustaseme või õpib taotlemise hetkel 9. klassis.

3.2 Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale. Valitud õppesuunal õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks analüüsib kool õpilase põhikooli tunnistust ja hinnetelehte ning korraldab katsed ja vestlused.

3.2.1 Epidemioloogilise olukorra piirangutest lähtuvalt toimub vastuvõtt 10. klassi klassitunnistuse ja vestluse alusel. Vestlus viiakse läbi veebi vahendusel üldjuhul google.meet keskkonnas.

3.3 Katsed on kirjalike töödena õppesuundade kaupa (humanitaar-meediasuund: ajalugu,  ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaalsuund: matemaatika, füüsika; loodussuund: geograafia, bioloogia, keemia). Lisaks nimetatud katsetele tuleb kõikidel suundadel sooritada eesti keele ja inglise keele test. Kõikide ainete testid annavad 10 punkti, v.a reaalsuunas matemaatika, mis annab 20 punkti. Seega katsete eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti 

3.4 Tunnistusel arvestatakse kahe trimestri kõikide hinnete ja lisaks suunapõhiste ainete trimestri hinnete aritmeetilist keskmist. Suunapõhised ained on humanitaar-meediasuunal ajalugu, ühiskonnaõpetus kirjandus; reaalsuunal matemaatika, füüsika; loodussuunal geograafia, bioloogia, keemia. Reaalsuunal on matemaatika hinde koefitsient 2. Seega tunnistuse eest on võimalik maksimaalselt saada 20 punkti.

3.5 Katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli  veebilehel hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

3.6 Katsetele registreerimise aeg ja viis avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

3.7 Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas  viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks.

3.8 Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

1)      isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

2)      taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

3)      sinist või musta värvi pastapliiats;

4)      tavaline pliiats;

5)      joonlaud.

3.9 Katsete tulemuste ning klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes kutsutakse vestlusele. Info vestlusele kutsutute/mitte kutsutute kohta avaldatakse sisseastumine.ee süsteemi kaudu.

 

3.9.1 Epidemioloogilise olukorra piirangutest lähtuvalt koostab komisjon nimekirja õpilastest klassitunnistuse hinnete alusel, kes kutsutakse vestlusele veebi vahendusel.

3.9.2 Vestlusele ilma ette teatamata mitte ilmumine loetakse kandideerimisest loobumiseks.

3.10 Vestlusel hinnatakse kandidaadi motiveeritust ja valmisolekut Tallinna Nõmme Gümnaasiumisse valitud suunale õppima asumiseks, mõtlemis- ja arutlemisoskust, ühiskondlikku aktiivsust ning seniseid ainealaseid saavutusi, samuti vestlemise korrektsust. Kõik osaoskused annavad 1 punkti ja seega on vestluse eest võimalik saada maksimaalselt 5 punkti.

3.11 Vestluse, katsete ning klassitunnistuse eest saadud punktide summeerimise alusel koostab komisjon pingerea ja nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Õpilaskandidaatideks ei arvata õpilasi, kelle klassitunnistusel on puudulik trimestri- või käitumishinne. Otsus õpilaskandidaadiks saamise või mitte saamise osas avalikustatakse sisseastumine.ee süsteemi kaudu hiljemalt 10. juunil.

 

3.11.1 Epidemioloogilise olukorra piirangutest lähtuvalt koostab komisjon pingerea ja nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena, vestluse ning klassitunnistuse eest saadud punktide alusel.

3.11.2 Kooli kutse etteantud tähtajaks mitte vastuvõtmine loetakse kandideerimisest loobumiseks.

3.12 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskandidaatide dokumente võetakse vastu sisseastumine.ee süsteemi kaudu 15. juunist 03. juulini. Antud tähtajaks dokumentide mitte esitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastuvõtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus. Täpse info vajalike dokumentide kohta saavad õpilaskandidaadid sisseastumine.ee süsteemi kaudu.

Lisaks dokumentidele tuleb esitada sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks. Pildi saatmise täpsem juhis on kooli  veebilehe esilehel.

 

3.13 Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt augusti teises pooles.

 

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/  

edumus