Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Vastuvõtu kord 2020


Väljavõte dokumendist "TNG vastuvõtu kord":

Käesoleva korra aluseks on Haridus- ja teadusministri määrus „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ vastu võetud 19.08.2010 nr 43 ja Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord"

1.Üldsätted

1.1 Käesolev dokument kehtestab nõudmised vastuvõtuavalduste esitamiseks,  vastuvõtu korraldamise ning kooli vastuvõtmisest teavitamise korra.

1.2 Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni, millesse kuuluvad aineõpetajad. Komisjoni esimeheks on kooli direktor, aseesimeheks õppealajuhataja. Komisjon valmistab ette ja hindab katsete kirjalikud tööd ning viib läbi vestlused.

1.3 Väga heade õpitulemustega ja käitumisega 10. klassi astuda sooviva õpilase võib vabastada katsete sooritamisest.

......

3. Vastuvõtt kümnendasse klassi

3.1 Vastuvõttu kümnendasse klassi võib taotleda isik, kes on omandanud põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme.

3.2 Vastuvõtt toimub kindlale õppesuunale. Valitud õppesuunal õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool katsed ja vestlused.

3.3 Katsed on kirjalike töödena õppesuundade kaupa (humanitaar-meedia - ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus; reaal - matemaatika, füüsika; loodus - geograafia, bioloogia, keemia).

Lisaks nimetatud katsetele tuleb kõikidel suundadel sooritada üldise võimekuse test, mille abil kontrollitakse eesti keele õigekirja ja inglise keele oskust.

3.4 Katsete toimumise aeg ja kordamiseks soovitatavad teemad avalikustatakse kooli veebilehel ja infostendil hiljemalt antud aasta 1. märtsiks.

3.5 Katsele registreerumine toimub vahemikus 01. märts kuni 01. aprill 2020.a keskkonnas https://sisseastumine.ee/ (hetkel arendamisel)

3.6 Õpilane, kes välisriigis viibimise tõttu, sealhulgas vanemaga välislähetuses kaasas viibides, või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa täita gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilane hiljemalt 30. juuniks.

3.7 Katsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas:

        isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms);

     klassitunnistuse koopia;

        taskuarvuti (mitteprogrammeeritav);

        sinist või musta värvi pastapliiats;

        tavaline pliiats;

        joonlaud.

3.8 Katsete tulemuste ning eesti keele, matemaatika ja A-võõrkeele (inglise keele) klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes kutsutakse vestlusele. Õpilased saavad infot kooli veebilehel temaga eelnevalt kokkulepitud koodi alusel.

3.9 Vestluse, katsete tulemuste ning klassitunnistuse hinnete alusel koostab komisjon nimekirja neist õpilastest, kes registreeritakse kooli õpilaskandidaatidena. Õpilased saavad infot ühe nädala jooksul peale vestluse toimumist kooli veebilehel temaga eelnevalt kokkulepitud koodi alusel.

3.10 Tallinna Nõmme Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskandidaatide  dokumente võetakse vastu kooli kantseleis ajavahemikul 19.-30. juuni. Õpilaskandidaatidelt dokumentide vastu võtmise eelduseks on ainult positiivsete hinnetega põhikooli lõputunnistus.

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

  •   sisseastuja avaldus SIIN.
  •   sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri       või     põhiharidusele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendav dokument või   selle   ametlikult kinnitatud ärakiri;
  •   sisseastuja isikut tõendava kehtiva dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte, kui   avaldus ei ole esitatud digitaalallkirjaga kinnitatult;
  •   sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist selle olemasolul;
  •   sisseastuja digitaalne pilt õpilaspileti jaoks.  Pildi saatmise täpsem juhis on kooli  kodulehe   esilehel.

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/