Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Katseteks kordamine

 

 

Katsed on kirjalike töödena õppesuundade kaupa (humanitaar-meediasuund - ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus, reaalsuund - matemaatika, füüsika ning loodussuund - keemia, bioloogia, geograafia).

Lisaks nimetatud katsetele tuleb kõikidel suundadel sooritada üldise võimekuse test, mille abil kontrollitakse eesti keele õigekirja ja inglise keele oskust.

Õpilane, kes soovib jätkata oma edasisi õpinguid Tallinna Nõmme Gümnaasiumis, peaks katsete edukaks sooritamiseks kordama:

 

Eesti keeles:

 

 • kokku- ja lahkukirjutamine;

 • i ja j – i õigekirjutus;

 • h õigekirjutus;

 • suur ja väike algustäht;

 • kirjavahemärgid (koond-, rind-, põimlausetes, lisandid, lauselühendid, otsekõne);

 • võõrsõnad ja võõrnimed;

 • häälikuühendi õigekiri.

 

Lisaks:

 

 • kultuurilooliselt olulised sündmused eesti ajaloos;

 • eesti keel teiste keelte seas;

 • vanasõnade, kõnekäändude ja metafooride tõlgendamine;

 • eesti kirjanduse lugu (tähtsamad autorid, teosed).

 

Inglise keeles:

 

 • ajavormid (lihtajad, kestvad ajad, perfekti ajad);

 • ebareeglipärased tegusõnad;

 • omadussõna võrdlusastmed;

 • nimisõna mitmus;

 • artikkel;

 • eessõnad;

 • tingimuslaused;

 • passiiv;

 • kaudne kõne;

 • küsimuste moodustamine.

 

Ajaloos:

 

 • rahvusvahelised suhted 1920 – 30 aastad (kuni II maailmasõja algus);

 • Suur majanduskriis;

 • Eesti 1917 – 1940;

 • demokraatia ja diktatuurid Euroopas;

 • Külma sõja kujunemine ja olemus;

 • sama perioodi mõisted ja tähtsamad ajaloolised isikud.

 

Ühiskonnaõpetuses:

 

 • riigi valitsemine – parlament, valitsus, president, kohalik omavalitsus, kohus;

 • kodanikuühiskond – osalusdemokraatia, kodanikuühendused, nende roll;

 • inimese õigused, vabadused, kohustused (põhiseadus ja kodakondsusseadus);

 

Matemaatikas:

 

 • tehted algebraliste murdudega;

 • arvu ruudu ja ruutjuure leidmine;

 • korrutamise abivalemid ja oskus neid rakendada avaldiste lihtsustamisel;

 • ruutvõrrandi lahendamine, lahendite graafiline tõlgendamine;

 • lineaarfunktsioon ja tema graafik;

 • ruutfunktsioon ja tema graafik;

 • teksti järgi lineaarvõrrandite ja võrrandisüsteemide koostamine ning nende lahendamine;

 • teravnurga trigonomeetria ja Pythagorase teoreemi rakendamine geomeetriaülesannete lahendamisel;

 • protsentarvutus;

 • sarnaste hulknurkade pindalade ja ümbermõõtude suhe;

 • erinevate kujundite pindalad ja ruumalad.

 

Taskuarvuti kasutamine katsetel on lubatud.

 

Füüsikas:

 

1. Valgusõpetus

 • valguse peegeldumine ja murdumine;

 • kiirte käik läätsedes, läätse iseloomustavad suurused.

2. Mehaanika

 • keha mass ja aine tihedus;

 • rõhk, Pascali seadus;

 • jõud, raskusjõud, töö, energia, võimsus;

 • keha liikumise kiirus, liikumise graafiline kujutamine.

3. Soojusõpetus

 • siseenergia;

 • keha soojendamiseks vajalik soojushulk, aine erisoojus.

4. Elektriõpetus

 • laetud kehade vaheline vastasmõju, elektrilaengud;

 • elektrivool, voolutugevus ja pinge;

 • juhi takistus, Ohmi seadus.

 

Õpilane peab teadma kasutatavate suurustega seotud valemeid ja nende suuruste mõõteühikute nimetusi ning oskama neid arvutustes kasutada ning teisendada.

 

 

Keemias:

 

 • Aatomi ehitus, perioodilisustabeli seos aatomi ehitusega;

 • Ioonide teke aatomitest, ioonide laengud, oksüdeerija, oksüdeerumine ja redutseerumine;

 • Aineklassid, valemid ja nimetused;

 • Lahus, lahusti ja lahustatav aine – protsentülesanded graafikuga;

 • Anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed – reaktsioonivõrrandite kirjutamine ja nende tasakaalustamine.

 

Bioloogias:

 

 • Elundkonnad, nende tähtsus ja omavaheline seos

 • Inimese luud ja lihased ning nende ülesanded

 • Rakud (taimerakk, loomarakk, pärmseened) 

 • Kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud

 

Geograafias:

 

 • Eesti kaardi tundmine(saared, jõed, rahvuspargid).

 • Kliima. Mandrilise ja merelise kliima võrdlus.

 • Kivimid ja nende tekkeviisid.

 • Pinnavormid ja nende tekkeviisid.

 • Põhjavesi.

 • Läänemeri

 • Eesti energiamajandus.

 

 

 

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/  

edumus