Tallinna Nõmme Gümnaasium

Kogukonnale avatud, hooliv, pikaajalisi traditsioone väärtustav, õppiv ja arenev kool

Valikained

 

Õpilased peavad valima gümnaasiumi jooksul vähemalt ühe kursuse valikainete „Usundiõpetus“, „Majandusõpetus“  ja  „Riigikaitse“ või valikkursuste „Koorilaul“,  „3D kunst“,  „Kõne ja väitlus“, „Joonestamine“,  „Hispaania keel“,  „Arvuti veebiprogrammeerimine ja andmetöötlus“ ,  „Inglise ärikeel“ ja „Filosoofia jätkukursus“ hulgast.

KLASS

10. - 12. klass

11. klass

 

12. klass

 

PERIOOD

 

I p.a

II p.a

I p.a

II p.a

KURSUS

Koorilaul

Riigikaitse+ laager kevadel

Joonestamine (hum)

Inglise ärikeel

 

 

 

Arvuti veebiprogram-meerimine

Usundiõpetus

Filosoofia jätkukursus (reaal, loodus)

 

 

Kõne ja väitlus

Hispaania keel

 

 

 

 

3D kunst

 

 

 

 

 

Majandusõpetus (hum, loodus)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valikkursusi saab valida 10. klassi lõpus.

Järgmised klassid saavad valida eelmiste klasside kursusi aga mitte vastupidi.

Kursus avatakse siis, kui soovijaid on vähemalt 14 õpilast.

Ülevaade ainekavadest:

 

Koorilaul

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Valikaine õpetusega taotletakse, et õpilane rakendab ja arendab süvendatult musitseerimise kaudu oma muusika-alaseid teadmisi, häälekasutus- ning esinemisoskust, väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana, mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduslikku tähendust, osaleb aktiivselt kooli muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks, kogeb muusikateose terviklikku õppimisprotsessi noodiõppest interpretatsiooni ja esituseni.

Ainekava täismahus

Kõne ja väitlus

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Gümnaasiumi kõne- ja väitluskursusega taotletakse, et õpilane väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt, argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti, rakendab kriitilist mõtlemist.

Ainekava täismahus

Arvuti veebiprogrammeerimine ja andmetöötlus

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Saada ülevaade veebirakenduste loomisel kasutatavatest tehnilistest lahendustest.

Ainekava täismahus

Majandusõpetus

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Omandada makromajanduslike mõistete (ja seoste) abil teadmisi makromajanduse toimimise üldistest seaduspärasustest ja mehhanismidest. Lisaks teadvustada mikro- ja makrotasandite omavahelist seotust. Toetada hoiakute väljakujunemist ning arendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. Õpetada loovat mõtlemist ning anda teadmisi ärivõimaluste äratundmise, äriideede arendamise, hindamise ning rakendamise kohta erinevates ettevõtluskeskkondades.

Ainekava täismahus

Joonestamine

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Anda teadmised ja praktilised oskused jooniste vormistamiseks ja valmistamiseks, õpetada jooniste lugemise oskust, arendada ruumikujutlusvõimet, silmamõõtu ja loogilist mõtlemist.

Ainekava täismahus

Riigikaitse

Aine õpetamise üldseesmärgid:

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

Ainekava täismahus

Filosoofia jätkukursus

Aine õpetamise üldised eesmärgid:

Iseseisva maailmakaemusliku mõttevõime arendamine, üksikute eluolukordade üldistamisoskus ja enese suhestamine ümbritsevaga, vastuste otsimine ja leidmine noore inimese eksistentsiaalsetele küsimustele, oskus seostada omavahel uuelt tasandilt seni õpitud ja õpitavad ained.

Ainekava täismahus

Inglise ärikeel

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Kursus annab lähtealuse inglisekeelses äri-/majandusruumis orienteerumiseks. Omandatakse vastavad ingliskeelsed terminid ja väljendid ning ärikeele alused, et tulla toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas.

Ainekava täismahus

Usundiõpetus

Ainekava täismahus

Hispaania keel

Aine õpetamise üldeesmärgid:

Kursus annab esmased teadmised hispaania keelest ja kultuurist. Kursuse baasil on võimalik edaspidi juba iseseisvalt keelt õppida. Õpilane saab selgeks häälduse ning peamised grammatikareeglid, mis loovad keele õppimiseks head eeldused.

Ainekava täismahus

Kontakt

Raudtee 73
Tallinn 11620

Registrikood: 75016651

Tel: (+372) 6 572 133

kantselei avatud

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Õppetöö toimub:
1. - 6. klass aadressil
Raudtee 55,

Tel: (+372) 6 572 476

7.- 9. klass ja gümnaasium aadressil
Raudtee 73.

ekool

http://www.elf.ee/  

edumus