Nõmme Gümnaasiumi õpilaste õigused ja kohustused

Käesolev on teadmiseks ja täitmiseks kõigile NG õpilastele.

NG õpilaste õigused ja kohustused on määratud järgmiste õigusaktidega:

riiklikud õigusaktid (seadused, määrused)
NG põhimäärus
NG õppekava
NG õpilaste kodukord
NG õpilaste hindamise korraldus
NG õpilaste tunnustamise ja karistamise kord
NG õpilasesinduse põhikiri

NG õpilane:

NG õpilaseks võib saada eelmise klassi või kooliastme lõpetanu, kes on õpihimuline ja laitmatu käitumisega ning aktsepteerib kooli töökorraldust ja kodukorda.


NG-sse vastuvõtmine toimub klassitunnistuse või lõputunnistuse hinnete alusel, arvestades katsete ja vestluste tulemusi ning eeldusi õppida valitud õppesuunas.

NG õpilane on aus, töökas, kohusetundlik ja viisakas, korrektne ja lugupidav kõigi inimeste suhtes nii koolis kui väljaspool kooli.

NG õpilane austab oma kooli, selle traditsioone ja kodukorda.

NG õpilane jõuab valitud õppesuunas edasi kooli õppekavas ettenähtud nõudmiste alusel.

NG õpilasel on õigus saada NG õppekavale vastavat haridust ja kasutada õppetööks vajalikke ressursse, ruume ja vahendeid, samuti saada vajadusel konsultatsioone aineõpetajatelt. Tal on õigus saada õigeaegset teavet kooli õppetöö korralduse kohta ja omada ülevaadet oma õpitulemustest.

NG õpilasel on õigus avaldada arvamust kooli elu puudutavates küsimustes ja teha omapoolseid ettepanekuid.

NG õpilane peab loomulikuks osalemist kõiges koolis kavandatus ning annab sellesse oma jõukohase panuse, millega väärtustab kooli traditsioonide jätkumise.

NG õpilane peab auasjaks esindada oma kooli aineolümpiaadidel, festivalidel, konkurssidel spordivõistlustel jm.